תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר https://Anybook.ai  (להלן, יחד עם תחומי המשנה שלו, תוכנו, סימניו ושירותיו, "האתר") ו/או לאפליקציה הסלולרית Anybook (ה"אפליקציה"). האתר והאפליקציה, יחד ולחוד, יכונו להלן כ"שירותים". אנא קרא בעיון את תנאי השימוש הבאים לפני השימוש בשירותים כדי שתהיה מודע לזכויותיך וחובותיך המשפטיות ביחס ל-FreboApp Ltd. ("אניבוק", "אנו","שלנו" או "אותנו"). בכניסתך לאתר או שימוש בו, אתה מאשר ומסכים במפורש כי אתה מתקשר אתנו בהסכם משפטי, שהבנת ושאתה מסכים לעמוד בתנאי שימוש אלה, ומחויב לעמוד בהם על פי חוק, יחד עם מדיניות הפרטיות ("התנאים"). הנך מוותר בזאת על כל זכויותיך לדרוש חתימה מקורית (לא אלקטרונית) בקשר לתנאים אלו.אם אינך מסכים להיות מחויב לתנאים אלה, אנא אל תיכנס או השתמש בשירותים. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות אך מיועדים לשני המינים. 

1.             רקע. השירותים נועדו ליצור מרחב וירטואלי לצורך החלפת ספרים בין משתמשים.

2.             שינוי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות,לפי שיקול דעתנו, לשנות תנאים אלה בכל עת. שינוי כזה ייכנס לתוקף עשרה (10) ימים לאחר פרסום התנאים המתוקנים באתר ו/או אפליקציה, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר מכן פירושו שאתה מקבל שינויים אלה. 

3.             יכולת לקבל את התנאים. השירותים מיועדים רק לאנשים מגיל שמונה עשרה (18) ומעלה. אם אתה מתחת לגיל 18 אנא אל תשתמש בשירותים.  

4.             גישה לאתר. בכל זמן שתנאים אלה תקפים, אנו מעניקים לך בזאת הרשאה לבקר ולהשתמש באתר  בתנאי שאתה מציית לתנאים אלה ולדינים הרלוונטיים. 

5.             רישיון. בכפוף לתנאים אלו, ככל שאתה עושה שימוש באפליקציה, אנו מעניקים לך בזאת רישיון אישי,ניתן לביטול, שאינו בלעדי, שאינו ניתן לרישוי משנה, שאינו ניתן להעברה ("רישיון"): (א) להוריד, להתקין ולהשתמש באפליקציה בטלפון נייד, טאבלט או מכשיר (כל אחד מהם "מכשיר") שבבעלותך או בשליטתך; ו- (ב) לגשת ולהשתמש באפליקציה במכשיר בהתאם לתנאים אלו. 

6.             הגבלות. הפעולות הבאות הינן אסורות בהחלט: (א) העתקה,הפצה או שינוי חלק כלשהו בשירותים ללא הסכמתנו מראש ובכתב; (ב) להשתמש, לשנות,ליצור יצירות נגזרות של, להעביר (על ידי מכירה, מכירה חוזרת, מתן רישיון, מתן רישיון משנה, הורדה או אחרת), להעתיק, להפיץ, להציג או לחשוף תוכן (כהגדרתו להלן), למעט באישורנו המפורש; (ג) לשבש שרתים או רשתות המחוברים לשירותים; (ד) להשתמש במערכת אוטומטית (לרבות"רובוטים" ו"עכבישים") כדי לגשת לאתר; (ה) לפרק, להנדס לאחור,לפענח, או לנסות להפיק את קוד המקור של האפליקציה; ו/או (ו) לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של כל תוכן כלשהו או שמשיתות מגבלות על השימוש בשירותים. 

7.             חשבון. על מנת להשתמש בשירותים, עליך ליצור חשבון ("חשבון"). אתה מסכים שלא ליצור חשבון לאף אחד אחר מלבדך או להשתמש בחשבון של אחרים ללא רשותם. בעת יצירת חשבונך עליך לספק מידע מדויק ומלא. אתה האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בחשבונך, ועליך לשמור על סיסמת החשבון שלך מאובטחת. עליך להודיע ל​אניבוקב אופן מיידיעל כלהפרת אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבונך. בינך לבין אניבוק, אתהה אחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בקשר לחשבונך.אם ברצונך למחוק את חשבונך, תוכל לשלוח בקשה בדוא"ל לכתובת info@anybook.ai.

8.             תשלומים לאניבוק. למעט כמפורט במפורש בתנאים, זכותךהכללית לגשת לשירותים ולהשתמש בהם היא כרגע בחינם, אך אניבוק עשויה בעתיד לגבות תשלום בגין גישה או שימוש מסוימים. לא תחויב בגין כל גישה או שימוש כאלו בשירותיםאלא אם כן אתה מסכים תחילה לחיובים אלה, אך שים לב כי כל אי-תשלום של חיובים רלוונטיים עלול לגרום לכך שלא תהיה לך גישה לחלק מהשירותים או לכולם.  

9.             זכויות קניין רוחני. 

9.1.       תוכן וסימונים. (א) התוכן בשירותים, לרבות הטקסט, המסמכים, המאמרים, העלונים, התיאורים, המוצרים, התוכנה, הגרפיקה, התמונות,הצלילים, הסרטונים והתכונות האינטראקטיביות (להלן ביחד, "החומרים"),ו-(ב) העלאות משתמשים, כהגדרתם להלן (יחד עם החומרים, "התוכן"),ו- (ג) סימני המסחר, סימני השירות והלוגו הכלולים בהם ("סימנים"),הם נחלתם של אניבוק ו/או נותני הרישיון שלה ועשויים להיות מוגנים על ידי זכויות יוצרים תקפות או אמנות וחוקים אחרים העוסקים בקניין רוחני. "אניבוק",הלוגו של אניבוק וסימנים אחרים הם סימנים של אניבוק או שלוחותיה. כל שאר סימני המסחרי, סימני השירות והלוגו המשמשים בשירותים הם סימני המסחר, סימני השירות אוהלוגו של בעליהם בהתאמה. אנו שומרים את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש לשירותים ולתוכן. 

9.2.       שימוש בתוכן. התוכן בשירותים מסופק לידיעתך ולשימושך האישי בלבד ואין לעשות בו שימוש, שינוי, העתקה, הפצה, שידור, הצגה,מכירה, רישוי, דה-קומפילציה או ניצול אחר לכל מטרה אחרת שהיא ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אם אתה מוריד או מדפיס עותק של התוכן, עליך לשמור על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות הכלולות בו.  

10.         העלאות משתמשים. 

10.1.    אחריות.השירותים מתירים העלאה, שיתוף ופרסום של תוכן על ידיך ועל ידי משתמשים אחרים לרבות ביקורות, דרוגים ו/או כל תוכן משתמשים אחר ("העלאות משתמש"). אתה מבין כי בין אם מתפרסמות העלאות משתמש כאלה ובין אם לאו, איננו מבטיחים שום סודיות בנוגע לשום העלאת משתמש. אתה תהיה האחראי הבלעדי להעלאות המשתמש שלך ולהשלכות שלהעלאתן ופרסומן. יש לנו שיקול דעת מוחלט אם לפרסם את העלאות המשתמש שלך ואנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה נוספת אליך, לפקח,לצנזר, לערוך, להסיר, למחוק ו/או להסיר את כל התכנים המפורסמים בשירותים (כולל העלאות משתמש) בכל עת ומכל סיבה שהיא.  

10.2.    בעלות.את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת שבבעלותך או שיש לך את הזכויות וההרשאות הדרושות לשימוש ולהסמיך את אניבוק להשתמש בכל זכויות הקניין הרוחני (המוגדרות להלן) בהעלאות המשתמש שלך, וכדי לאפשר שימוש בהן כמתוכנן על ידי השירותים ותנאים אלה. למעט כאשר ישנה התייחסות נפרדת להעלאות משתמש, כל ההפניות לתוכן יכללו הפניות להעלאות משתמש."זכויות קניין רוחני" פירושן כל הזכויות, בין אם הם זרות אומקומיות, בכל הסודות המסחריים, הפטנטים, זכויות היוצרים, סימני השירות, סימני המסחר,הידע או זכויות קניין רוחני דומות, וכן כל הזכויות המוסריות, זכויות הפרטיות,פרסום וזכויות דומות מכל סוג שהוא על פי החוקים והתקנות של כל רשות ממשלתית,רגולטורית או שיפוטית, זרה או מקומית. למען הסר ספק זכויות הבעלות בהעלאות המשתמש שלך יישארו בבעלותך.  

10.3.    רישיון להעלאות משתמשים. על ידי מסירת העלאות המשתמש לאניבוק, אתה מעניק בזאת לאניבוק רישיון עולמי, בלתי חוזר, לאבלעדי, ללא תמלוגים, לא מוגבל בזמן, ניתן לרישוי משני ובר העברה להשתמש, לשכפל,להפיץ, להכין יצירות נגזרות ולהציג את העלאות המשתמש בקשר לשירותים ולעסק של אניבוק,לרבות, למטרת פרסום והפצה מחדש של חלק מהעלאות המשתמש שלך או כולן (ויצירות נגזרות מהן) בכל פורמטמדיה ובכל ערוצי המדיה, ואתה מוותר בזאת על זכויות מוסריות בהעלאות המשתמש שלך,ככל שמותר בחוק. אתה מעניק בזאת לכל משתמש בשירותים זכות לא בלעדית להשתמש, לשכפל,להפיץ, להכין יצירות נגזרות, להציג ולבצע העלאות משתמש כאלה, בהתאם לתנאים אלה. 

10.4.    תוכן אסור. אתה מסכים לא להציג, לפרסם או להעלות העלאת משתמש אשר: (א) אינה הוגנת או מטעה על פי חוקי הגנת הצרכן בכל תחום שיפוט; (ב) מוגנת בזכויות יוצרים, מוגנת על ידי סוד מסחרי או כפופה בדרך אחרת לזכויות קנייניות של צד שלישי, כולל זכויות פרטיות ופרסום, אלא אםכן את/ה הבעלים של זכויות אלה או שקיבלת רישיון לכך מבעל הזכויות הנ"ל; (ג)יוצרת סיכון לשלומו או לבריאותו של אדם, יוצרת סיכון לשלום או לבריאות הציבור,פוגעת בביטחון המדינה או מפריעה לחקירה של רשויות החוק; (ד) מתחזה לאדם אחר; (ה)מקדמת סמים לא חוקיים, מפרה את חוקי היצוא, מתייחסת להימורים בלתי חוקיים או סחרבנשק בלתי חוקי; (ו) היא בלתי חוקית, משמיצה, מהווה לשון הרע, מאיימת, פורנוגרפית,מטרידה, מהווה ביטוי שטנה, גזענית או פוגענית כנגד מוצא אתני, או מעודדת התנהלות שתיחשב כעבירה פלילית, מקימה אחריות אזרחית, מפרה כל חוק או שאינה הולמת; (ז) כרוכהבגניבה או בטרור; או (ח) מהווה באופן כלשהו זדוניות או הונאה. 

10.5.    חשיפה. אתה מבין ומאשר כי בעת גישה לשירותים ושימוש בהם: (א)תיחשף להעלאות משתמש ממגוון מקורות, וכי אניבוק אינה אחראית לדיוק, לשימושיות, לבטיחות או לזכויות קניין רוחני של או הנוגעים להעלאות משתמש כאלה; ו- (ב) אתה עלול להיחשף להעלאות משתמש שאינן מדויקות, פוגעניות, מגונות או מעוררות התנגדות. אתה מסכים בזאת לוותר על כל זכויות משפטיות או מוסריות או סעדים שיש לך כנגד אניבוק ביחס לנקודות(א) ו- (ב) לעיל. 

11.         פרטיות. אנו נשתמש במידע אישי שאנו נאסוף או נשיג בקשר לשירותים בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו הזמינה בכתובת  https://anybook.ai/privacypolicy. אתה מסכים כי אנו עשויים להשתמש במידע אישי שאתה מספק או הופך לזמין עבורנו בהתאם למדיניות הפרטיות. 

12.         מדיניות זכויות יוצרים. המדיניות שלנו היא לכבד את הזכויות הלגיטימיות של בעלי קניין רוחני, ואנחנו נגיב להודעות ברורות על הפרה לכאורה שלזכויות היוצרים. אם נחשפת להפרת זכויות יוצרים אנא פנה אלינו בכתובת מייל info@anybook.ai.

13.         היעדר מצגים.  

13.1.    סעיף זה חל בין אם השירותים הם בתשלום ובין אם לאו. החוק החל עשוי שלא לאפשר החרגה של מצגים מסוימים, ובהתאם לכך החרגות מסוימות מן המנויות להלן עשויות שלא לחול.  

13.2.    השירותים מסופקים "כמו שהם", וללא מצגים מסוג כלשהו, ​​במפורשאו מכללא לרבות מצגים הנוגעים לסחירות, בעלות, כשירות למטרה מסוימת, היעדר הפרת זכויות צד שלישי, ואלה הנובעים לפי חוק או הרגל סחר. אניבוק אינה מתחייבת שהשירותים יהיו ללא תקלות, פרצות אבטחה או התקפות וירוסים. השירותים עשויים להיות בלתי זמינים לעיתים קרובות לצורך תחזוקה שוטפת, שדרוג או מסיבות אחרות. אתה מסכים לכך שאניבוק לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי גורם שלישי כלשהו לכל תוצאה העלולה להיגרם עקב בעיות טכניות של האינטרנט, חיבורים איטיים, עומס תעבורה או עומס יתר של השרתים שלנו או גורמים אחרים.

13.3.    אניבוק אינה ערבה לשום תוכן המופיע בהעלאות משתמש, ואינה יוצרת שום מצג או התחייבות כלשהי ומסירה כל אחריות בנוגע לתוכן כזה. 

13.4.    אתה מודע כי אניבוק לא תהיה אחראית להעלאות המשתמשים או להתנהלותם (כולל לשון הרע, לשון פוגענית, בלתי חוקית או התנהגות רשלנית) של משתמש כלשהו בשירותים. 

13.5.    פעילות החלפת הספרים דרך השירותים הינה על אחריות המשתמשים בלבד ולאניבוק לא תהיה שום חבות כלפי משתמשים ו/או צד ג' בקשר לפעילות זו לרבות אי החזרת ספרים, גנבת ספרים,נזק שנגרם עקב או בקשר להחלפת הספרים.  

13.6.    למעט כפי שמצוין במפורש במדיניות הפרטיות שלנו, אניבוק אינה מציגה מצג, מפורש או מכל לא, באשר לאבטחת התוכן או בנוגע פעילויות שלך בשירותים.  

14.         הגבלת אחריות.  

14.1.    בכפוף לחוק החל, אניבוק לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או מקרי מכלסוג שהוא, או לאובדן נתונים, הכנסות או רווחים הנובעים משימושך בשירותים או בחוסר היכולת להשתמש בהם, אפילו אם אניבוק מודע לאפשרות של נזקים אלו או אובדן זה.

14.2.    בשום מקרה האחריות המצרפית של אניבוק לכל נזק שייגרם תחת תנאים אלה או עקב שימושך או אי יכולת להשתמש בשירותים תחרוג מסכום התשלומים הכולל, ששולמו על ידיך לאניבוק בקשר לשימוש בשירותים במהלך שלושת (3) החודשים שקדמו לפני העלאת הטענה. 

15.         שיפוי. אתה מסכים להגן ולשפות את אניבוק, החברות הקשורות שלה, נושאי המשרה, הדירקטורים,העובדים והסוכנים שלהן, בקשר לכל תביעה, נזק, התחייבות, הפסד, עלות והוצאה (לרבות שכרטרחת עו"ד) הנובעים מ: (א) השימוש שלך בשירותים; (ב) העלאות המשתמש שלך; (ג)האינטראקציה שלך עם כל משתמש בשירותים; או (ד) הפרתך את התנאים האלה. 

16.         תקופת ההסכם וסיומו. תנאים אלה תקפים עד לסיומם על ידי אניבוק או על ידך. אניבוק שומרת את זכותהה בלעדית להביא תנאים אלו לסיומם ו/או להגביל ו/או לשלול את גישתך לשירותים, או לכל חלק מהם, באופן מיידי ובכל עת, עם או ללא סיבה (לרבות בגין הפרה של תנאים אלו). אניבוק לא תהא אחראית כלפיך או כל צד שלישי בגין הפסקת השירותים, או כל חלק מהם. אם אתה מתנגד לכל מונח או תנאי של תנאים אלה, או כל שינוי עוקב בהם אפשרותך היחידה היא להפסיק באופן מיידי את השימוש בשירותים. עם סיום תנאים אלה, הנך נדרש להפסיק את שימושך בשירותים. סעיף ‏16 זה וסעיפים ‏9 (זכויות קניין רוחני), ‏10.3 (רישיון להעלאת משתמשים), ‏11 (פרטיות), ‏13 (היעדר מצגים), ‏14 (הגבלת אחריות), ‏15 (שיפוי) ו- ‏17 (יחסי הצדדים) עד ‏20 (כללי) יישארו בתוקף בסיום תנאים אלו. 

17.         יחסי הצדדים. אתה ואניבוק קבלנים עצמאיים. שום דבר בתנאים אלה לא יוצר שותפות, מיזם משותף, סוכנות או יחסי עבודה בינך לבין אניבוק. אסור לך בשום פנים ואופן להתחייב מטעם אניבוק. 

18.         המחאה. תנאים אלה, וכל הזכויות והרישיונות הניתנים להלן, אינם ניתנים להעברה או להמחאה עלידך, אך אניבוק רשאית להמחותם ללא הגבלה או הודעה מוקדמת. כל המחאה אסורה על ידך בטלה ומבוטלת. 

19.         החוק החל. אניבוק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות כל היבט בשירותים בכל עת. תנאים אלו יפורשו על פי חוקי מדינת ישראל. לבתיהמשפט הנמצאים בתל אביב יפו תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לתנאים אלו ובלבד שאניבוק רשאית לבקש סעד מניעה בכל בית משפט בכל סמכות שיפוט מוסמכת כלשהיא. 

20.         כללי. תנאים אלו מהווים אתכלל ההסכם בינך לבין אניבוק בקשר לשירותים. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיפסל עלידי בית משפט בסמכות שיפוט מוסמכת, ביטולה כאמור לא ישפיע על תוקפן של יתר ההוראות בתנאים אלו, אשר יישארו תקפות במלואן. שום ויתור על תנאי כלשהו בתנאים אלה לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כאמור והימנעותו של צד מטעמי ממימוש זכות כלשהיא על פי תנאים אלו, לא תהווה ויתור על זכותו כאמור. אתה מסכים שכל טענה בקשר לשירותים חייבת לעלות על ידך בתוך שנה אחת (1) לאחר קום הטענה. 

21.         תנאי השימוש של אפל.

21.1.    ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתרכוש מחנות I-TUNES: מבלי לגרוע מסעיפים הגבלת אחריות והיעדר מצגים המפורטים בתנאים אלו, אתה מאשר ומסכים כי: (א)תנאים אלו נכרתו אך ורק בינך לבין אניבוק, ולא עםInc.  Apple ("אפל");(ב) אניבוק, ולא אפל, הינה האחראית הבלעדית על האפליקציה והתוכן אשר נכלל בה; (ג) אניבוק היא האחראית הבלעדית לספק שירותי תמיכה ותחזוקה לאפליקציה בכפוף לאמור בתנאים אלואו כנדרש בהתאם לדין הרלוונטי; (ד) על אפל לא חלה כל אחריות חובה לספק שירותיתחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לאפליקציה; במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, עלאפל לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לאפליקציה ועל כל אובדן, תביעות, התחייבויות,נזקים, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאים אלו זה וכל דין אשר חל על אניבוק כספקית של האפליקציה;(ה) אתה מאשר כי אניבוק ולא אפל תהיה אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לאפליקציה או בהחזקה ו/או בשימוש שלך באפליקציה לרבות, בין השאר, אך לא רק:(1) תביעות כי האפליקציה אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו - (2)תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנה על הצרכן או מחקיקה דומה אחרת; (ו) במקרה שלתביעה של צד שלישי שהאפליקציה או ההחזקה או השימוש מצדך באפליקציה מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להסדיר אתהתביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני; (ז) אפלוהחברות הבנות של אפל, מהוות מוטב (כצד שלישי) של תנאים אלו, מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של התנאים, מוקנית לאפל זכות (ואפל תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכותזו) לאכוף תנאים אלו נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של הסכם זה; (ח) השימוש באפליקציהיעשה גם בכפוף לכללי השימוש שנקבעו על ידי אפל, ובכלל זה הכללים שנקבעו בתנאי השימוש Apple App Store, הכללים כאמור ייכנסו לתוקף מהמועד בו אתה מסכים לתנאי השימוש שלהאפליקציה; (ט) רישיון השימוש המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש באפליקציה על iPhone, iPod Touch, iPad, או מוצר ממותג-Apple אחר שבבעלותך או שליטה ושמפעיל את iOS.

21.2.    אתה מצהיר ומתחייב כי: (א) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו - (ב) אינך רשום ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים.

21.3.    אתה מסכים להיות מחויב בהסכם רישיון האפליקציה הסטנדרטי של אפל בנוגע למשתמשי קצה, המהווה חלק מתנאי השימוש של שירות Apple App Store, כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא: https://www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/appstore/dev/stdeula/ 

עודכן לאחרונה: מאי 2021